Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 22 października 2007 r.
II SA/Kr 173/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Brachel-Ziaja.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak (spr.) Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2007 r. sprawy ze skargi S.L. i K.L. na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...)1995 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w W. zatwierdził projekt budowlany i wydał M.G. pozwolenie na rozbudowę budynku mieszkalnego na działkach i nr 1 i 2 położonych w Z.

Odwołanie na powyższą decyzję złożyli S.L., i K.L,. - uczestnicy przedmiotowego postępowania. Było ono trzykrotnie przedmiotem rozpoznania przez organy II instancji sądy administracyjne.

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po kolejnym rozpatrzeniu odwołania od powyższej decyzji, Wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie przed organami obydwu instancji

W uzasadnieniu podniósł, iż z odpowiedzi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. z dnia 21 listopada 2005 r. wynika, że rozbudowa budynku mieszkalnego w oparciu o decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w W. została ukończona, a inwestor uzyskał potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania.

W skardze na decyzję Wojewody S.L., i K.L. podnieśli, iż organ odwoławczy błędnie umorzył postępowanie, gdy tymczasem wobec dokonania rozbudowy budynku doszło do samowoli budowlanej i sprawę tej samowoli należy rozpatrywać nadal. Skarżący zarzucili, iż organ nie ustalił, kiedy rozbudowa budynku mieszkalnego w oparciu o decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w W. została ukończona, a inwestor uzyskał potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania, co, ich zdaniem, winno skutkować uchyleniem decyzji w części dotyczącej umorzenia postępowania. Ponadto, zdaniem skarżących, wobec ustalenia zakończenia rozbudowy, sprawę należało przekazać organowi l instancji celem prowadzenia postępowania dotyczącego samowoli budowlanej, a "nie umarzać postępowanie w sprawie w ten sposób legalizując popełnioną samowolę budowlaną".

W odpowiedzi na skargę organ II instancji wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podniósł, iż wobec niekwestionowanego zakończenia budowy ustalenie dokładnej daty jej zakończenia, nie ma znaczenia dla oceny prawidłowości rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) stanowi, iż sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie nie będąc przy tym związanym granicami skargi ( art. 134 ustawy).

W wyniku dokonanej przez Sąd oceny postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Podkreślić należy, iż skarżący nie kwestionują faktu realizacji inwestycji.

Wobec ukończenia budowy i uzyskania przez inwestora potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytkowania organ odwoławczy prawidłowo stwierdził, iż prowadzenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jest przedmiotowe. Niecelowe byłoby bowiem udzielenie, bądź odmowa udzielenia zgody na budowę, została już zrealizowana. Na prawidłowość decyzji o umorzeniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 105 k.p.a. nie ma również wpływu brak ustalenia dokładnej daty zakończenia budowy, skoro decyzja wydana została w dniu (...) grudnia 2005 r., a pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. zostało sporządzone dnia 21 listopada 2005 r.

Odnosząc się natomiast do zarzutu skargi podnieść należy, iż organy właściwe do decydowania w przedmiocie zatwierdzania projektów budowlanych i udzielania pozwoleń na budowę nie są właściwe do prowadzenia spraw tzw. samowoli budowlanych. Są to odrębne postępowania. Zaskarżoną decyzją Wojewoda prawidłowo zakończył postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Z ww. względów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 151 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.