Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991474

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 28 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1590/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sędziowie WSA: Krystyna Daniel Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 19 września 2013 r.,znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.