II SA/Kr 1564/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633856

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 lutego 2019 r. II SA/Kr 1564/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Tuszyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. W. na decyzję nr (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia 4 października 2018 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia:

1. odrzucić skargę

2. zwrócić skarżącemu R. W. kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 13 grudnia 2018 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie pięciu odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, a także podpisanie skargi oraz złożonych przy skardze dwóch odpisów pod treścią skargi. Pismo zawierało pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 stycznia 2019 r. - przesyłka podwójnie awizowana w dniach 8 stycznia 2019 r. i 16 stycznia 2019 r., uznana za doręczoną zgodnie z art. 73 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. Mimo upływu zakreślonego terminu zarządzenia sądu nie zostały wykonane.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Mając powyższe na uwadze, należało orzec jak w punkcie 1 postanowienia. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.