Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991472

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 11 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1557/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski.

Sędziowie WSA: Iwona Niżnik-Dobosz Waldemar Michaldo (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 26 września 2013 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.