Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2654177

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 7 maja 2019 r.
II SA/Kr 142/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirosław Bator.

Sentencja

Kraków, dnia 7 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

B. B. reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 24 października 2018 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości.

Zarządzeniem z dnia 26 marca 2019 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi.

Niniejsze zarządzenia zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 15 kwietnia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-19 akt sądowych). Do chwili obecnej wskazany braki fiskalny skargi nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

W myśl przepisu art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej powoływana jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd. W stanie faktycznym sprawy skarżąca nie uiściła wymaganego wpisu sądowego od skargi.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi. Wezwanie zawierało pouczenie o terminie wykonania i konsekwencjach jego niewykonania. Wezwanie to zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 15 kwietnia 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu sądowego od skargi (zapisek urzędowy z dnia 30 kwietnia 2019 r.).

Reasumując stwierdzić należy, że wobec tego, że skarżąca w zakreślonym terminie nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi, Sąd działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.