Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991457

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1417/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski, Agnieszka Nawara-Dubiel (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2014 r. sprawy ze skargi G. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 13 sierpnia 2013 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.