Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991450

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.
II SA/Kr 1389/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak, Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Wojewody (...) z dnia 30 sierpnia 2013 r., znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.