Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991449

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.
II SA/Kr 1369/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sędziowie WSA: Renata Czeluśniak, Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2014 r. sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia 16 sierpnia 2013 r., znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.