Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1958191

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
II SA/Kr 1313/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz (spr.).

Sędziowie WSA: Mariusz Kotulski Aldona Gąsecka-Duda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w N. na postanowienie nr (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 10 sierpnia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nakazu dostarczenia ekspertyzy technicznej systemu wentylacji skargę oddala.

Uzasadnienie faktyczne

M. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. postanowieniem nr (...), znak (...), na podstawie:

- art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. dalej k.p.a.);

- art. 80 ust. 2 pkt 2 i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. dalej Pr. bud.);

po rozpatrzeniu zażalenia strony skarżącej - (...), Spółdzielni Mieszkaniowej w N. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w N. z dnia 20 lutego 2015 r. nr (...),znak: (...)" którym nakazano stronie skarżącej dostarczyć do Inspektoratu ekspertyzę techniczną systemu wentylacji i przewodów spalinowych w lokalu nr (...), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. K. J. w N. z uwzględnieniem zrealizowanych robót polegających na podwyższeniu wywiewki pionów kanalizacyjnych oraz wymianie fragmentu pionu kanalizacyjnego pomiędzy W.C. łazienką w mieszkaniu nr (...), M. i S. S. Termin dostarczenia ww. dokumentów wyznaczono do dnia 27 marca 2015 r.; uchylił zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji w części dotyczącej terminu wykonania ww. postanowienia i wyznaczył termin dostarczenia ww. ekspertyzy do dnia 30 października 2015 r., w pozostałej części utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta N. wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. K. w N., spowodowanego nieprawidłowościami w zakresie systemu wentylacji w lokalu mieszkalnym nr (...),. O powyższym stanie PINB został poinformowany pismem (...), Spółdzielni Mieszkaniowej w N. z dnia 20 stycznia 2015 r. znak: (...),.

W oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w aktach przedmiotowej sprawy, PINB na podstawie art. 81c ust. 2 Pr. bud. wydał postanowienie z dnia 20 lutego 2015 r. nr (...),znak: (...),

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. wskazał, iż zaskarżone postanowienie zostało wydane na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Wymienione wyżej uprawnienie umożliwia zebranie przez organy nadzoru budowlanego materiału dowodowego niezbędnego do dokonania porównania stanu faktycznego z wzorcem wynikającym z dyspozycji norm prawa budowlanego i wydanie decyzji mającej na celu doprowadzenie obiektu do stanu zgodnego z przepisami Prawa budowlanego. Osobami podlegającymi obowiązkowi z powyższego przepisu (zgodnie z ust. 1 art. 81c Prawa budowlanego) są uczestnicy procesu budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego.

W ocenie organu, nie może budzić wątpliwości, że nałożenie w drodze postanowienia obowiązku dostarczenia przez osoby wymienione w art. 81c ust. 1 ustawy Prawo budowlane, odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, może być dokonane tylko wówczas, gdy istnieje uzasadniona wątpliwość co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego. Zatem kryterium uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, czy do stanu technicznego obiektu jest jedynym kryterium, którym właściwy organ winien kierować się przy nakładaniu obowiązku przewidzianego w art. 81c ust. 2 ww. ustawy. Nadto organ ten - a nie strona - musi wykazać, czy istnieją uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej. Muszą one zatem znajdować odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego przez organ I instancji w trakcie niniejszego postępowania, (...),WINB w K. wskazał, iż PINB w N. miał uzasadnione podstawy do wydania skarżonego postanowienia.

Organ podniósł, iż w znajdującym się w aktach niniejszego postępowania protokole kontroli z dnia 22 stycznia 2015 r. wskazano na wątpliwości dotyczące stanu technicznego systemu wentylacji znajdującego się w lokalu nr (...), budynku mieszkalnego przy ul. K. w N., przewody wentylacji grawitacyjnej i przewód spalinowy w lokalu nr (...), w obecnym stanie nie powodują zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu, jak również dla osób zamieszkujących w pozostałej części budynku pod warunkiem doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza do mieszkania w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych.

Organ wskazał, iż jak wynika z akt sprawy prowadzonej przez organ I instancji powyższy warunek nie został spełniony, gdyż M. i W.S. zamieszkujący w lokalu nr (...),w przedmiotowym budynku nie wyrazili zgody na montaż dodatkowych 2 nawietrzników w ich mieszkaniu. Stąd też przy zamkniętych drzwiach i oknach w ww. lokalu mieszkalnym wartości ciągu w szybach wentylacyjnych i spalinowych nie spełniają wymogów norm i przepisów obowiązujących. Powyższy stan rzeczy potwierdza oświadczenie mistrza kominiarskiego M. B. złożone do protokołu ww. kontroli, że wartości ciągu w przewodach wentylacyjnych i spalinowym przy zamkniętych oknach nie spełniają wymogów obowiązujących norm i przepisów, przy uchylonym oknie w kuchni wartości ciągu we wszystkich przewodach wentylacyjnych i w przewodzie spalinowym spełniają wymogi norm i przepisów obowiązujących. Powyższy stan techniczny potwierdza załączona do ww. protokołu dokumentacja fotograficzna.

Ponadto w pkt (...), protokołu z kontroli użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego z 22 stycznia 2015 r. zatytułowanym wyniki oględzin obiektu wskazano, iż w roku 2014 na trzonach kominowych w budynku przy ul. K. nie wykonywano żadnych robót remontowych. Podwyższono jedynie wywiewki pionów kanalizacyjnych w ramach bieżącej konserwacji. W październiku wykonano bieżącą konserwację wywiewek kanalizacyjnych polegającą na ich czyszczeniu. A w listopadzie 2014 r. na wniosek M. S. dokonano wymiany fragmentu pionu kanalizacyjnego pomiędzy W.C. a łazienką w mieszkaniu M. S.

Organ podkreślił, że zalecenia z okresowej kontroli przeprowadzonej w dniu 28 października 2014 r. mogą być niewystarczające do wydania przez organy nadzoru budowlanego nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w przedmiotowej sprawie. Z ww. protokołu kontroli nie wynika bowiem, czy powyższe roboty przeprowadzone w 2014 r. w ramach bieżącej konserwacji nie miały wpływu na obecny stan funkcjonowania przewodów wentylacyjnych zwłaszcza, iż zgłaszany przez M. i W. S. problem z działającą wadliwie wentylacją pojawił się w październiku 2014 r. po ww. pracach konserwacyjnych.

W związku z powyższym tutejszy organ uznał, iż wykonanie ekspertyzy technicznej wskazanej w sentencji skarżonego postanowienia organu I instancji jest zasadne. Ekspertyza ta z jednej bowiem strony wyjaśni wątpliwości skarżących jak i PINB w zakresie stanu technicznego przedmiotowego systemu wentylacyjnego i spalinowego, z drugiej zaś strony wskaże szczegółowe rozwiązania oraz zakres prac, które należy wykonać w celu doprowadzenia przedmiotowego obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego.

W ocenie organu wykonanie ekspertyzy technicznej wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące nieprawidłowości stanu technicznego obiektu, co w przyszłości pozwoli organowi I instancji na prawidłowe rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

(...),WINB w K. wskazał, iż nie zgadza się, że bezzasadne jest wydanie nakazu na wykonanie kosztownej ekspertyzy technicznej systemu wentylacji i przewodów spalinowych w mieszkaniu nr (...), ((...), piętro) w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. K., ponieważ PINB powinien wydać nakaz M. i W. S. Organ wskazał, iż zgodnie z treścią art. 81c ust. 2 Pr. budowlanego podmiotem zobowiązanym do przedłożenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zarządcą budynku mieszkalnego przy ul. K. w N. jest (...), Spółdzielnia Mieszkaniowa w N. a zatem to ona jest wyłącznym adresatem obowiązku nałożonego w skarżonym postanowieniu. Za bezzasadny uznał również organ zarzut, iż w mieszkaniu nr (...), zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. K. wentylacja pomieszczenia WC oraz przewód spalinowy od łazienki jest wyprowadzona bezpośrednio na dach i obsługuje wyłącznie ten lokal czyli jest systemem indywidualnym.

(...),WINB w K. zauważył, że prowadzone przed PINB dla miasta N. postępowanie nie dotyczy nieprawidłowego stanu technicznego okien lub drzwi w poszczególnym lokalu mieszkalnym, lecz całego budynku mieszkalnego w zakresie nieprawidłowo działających systemów wentylacyjnych i spalinowych, które są częścią wspólną budynku.

Organ I instancji wskazał termin wykonania ww. zobowiązania do dnia 27 marca 2015 r., (...),WINB w K. na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. uchylił skarżone postanowienie w części dotyczącej ww. terminu i orzekł na nowo w sprawie reformując skarżone postanowienie w ww. zakresie oraz wyznaczając nowy termin wykonania zobowiązania do dnia 30 października 2015 r.

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na powyższą decyzję wniosła strona skarżąca - (...), Spółdzielnia Mieszkaniowa w N. Strona skarżąca powołała § 17 ust. 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Strona skarżąca wskazała, iż zalecenie dotyczące montażu nawiewników w lokalu mieszkalnym nr (...), wynikło z kontroli i stało przekazane użytkownikom lokalu i ich obciąża, natomiast spółdzielnia jako zarządca zorganizowała fizyczne wykonanie montażu nawiewników bez dodatkowych opłat. Zdaniem strony skarżącej system zbiorczej wentylacji grawitacyjnej w przedmiotowym budynku jak i lokalu, został zaprojektowany i wykonany zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami oraz nie uległ pogorszeniu rozumieniu § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia. Polega on na dostarczeniu zewnętrznego powietrza przez okna, funkcja rozwierano-uchylna z mikrouchyłami dodatkowo nawiewniki okienne) do wewnątrz lokalu gdzie następnie po ogrzaniu się, jako lżejsze wydostaje się przez przewody wentylacyjne i spalinowe (podczas dania gazu) ponad dach budynku. Według wiedzy strony skarżącej, zakłócenia w prawidłowym działaniu systemu powstają na wskutek niewłaściwej eksploatacji lokalu, a mianowicie przez niedopuszczanie do mieszkania wewnętrznego świeżego powietrza, przez nie wykorzystywanie funkcji mikrokrouchyłów w stolarce okiennej, nie rozwieranie i uchylanie okien, brak wystarczającej ilości nawiewników. Strona skarżąca podkreśliła, iż M. i S. S. nie wyrazili zgody na montaż nawiewników. Dlatego w jej przekonaniu przeniesienie obowiązku wykonania ekspertyzy na M. i S. S. będzie zasadne z uwagi na nie wyrażenie zgody na montaż nawiewników, które spełniając swoją rolę usprawniłyby działanie systemu wentylacji bez ponoszenia kosztów za wykonanie ekspertyzy. Termin wykonania przedmiotowej ekspertyzy jest zdaniem strony skarżącej zbyt krótki i zagraża obiektywizmowi rzetelnego wykonania przy aktualnej pogodzie (upalne lato i zapowiadająca się ciepła jesień). Sporządzenie ekspertyzy wymaga wcześniejszego kilkukrotnego sprawdzenia siły ciągów kominowych i wentylacyjnych, których dokonanie uzależnione jest od różnicy temperatur - zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z Polską Normą PN-89/B-10425, która stanowi, że sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatur powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku. Dlatego, w ocenie strony skarżącej optymalny najlepszy termin wykonania ww. ekspertyzy to 30 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na skargę strona skarżąca wniosła o oddalenie skargi podtrzymują swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Przepis art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014.1647) stanowi, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżony akt administracyjny według kryterium zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie jego wydania. Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012.270) zwanej dalej p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie, nie będąc przy tym związanymi granicami skargi (art. 134 ustawy).

Z brzmienia art. 145 § 1 p.p.s.a. wynika natomiast, że w przypadku, gdy Sąd stwierdzi bądź to naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, bądź to naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego, bądź wreszcie inne naruszenie przepisów postępowania, jeśli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy, wówczas - w zależności od rodzaju naruszenia - uchyla decyzję lub postanowienie w całości lub w części, albo stwierdza ich nieważność bądź niezgodność z prawem. Cytowana regulacja prawna nie pozostawia zatem wątpliwości co do tego, że zaskarżona decyzja lub postanowienie mogą ulec uchyleniu tylko wtedy, gdy organom administracji publicznej można postawić uzasadniony zarzut naruszenia prawa, czy to materialnego, czy to procesowego, jeżeli naruszenie to miało, bądź mogło mieć wpływ na wynik sprawy.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia wydanego w przedmiotowej sprawie jest art. 81c ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), z którego wynika, że organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w art. 81c ust. 1 ustawy (uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego) obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz, przy czym koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

Przesłanką wydania postanowienia zawierającego nakaz dostarczenia ekspertyzy technicznej budynku, wydanego na podstawie art. 81c ust. 2 ustawy jest powstanie uzasadnionych wątpliwości co do stanu technicznego budynku, którego ekspertyza ma dotyczyć.

W przedmiotowej sprawie bezsprzecznym jest, że stan techniczny systemu wentylacji znajdującego się w lokalu nr (...), budynku mieszkalnego przy ul. K. w N. budził uzasadnione wątpliwości.

Strona skarżąca, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa tego faktu nie kwestionuje. Stan techniczny systemu wentylacji obrazuje m.in. znajdujący się w aktach administracyjnych protokół z okresowej kontroli stanu technicznego/czyszczenia przewodów kominowych z dnia 28 października 2014 r., wykonanej przez mistrza kominiarskiego M. B. oraz inż. A.W.

Treść kwestionowanej decyzji (...),WINB nakazuje w terminie do dnia 30 października 2015 r., stronie skarżącej, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej, dostarczyć do Inspektoratu ekspertyzę techniczną systemu wentylacji i przewodów spalinowych w lokalu nr (...),w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. K. w N.z uwzględnieniem zrealizowanych robót polegających na podwyższeniu wywiewki pionów kanalizacyjnych oraz wymianie fragmentu pionu kanalizacyjnego pomiędzy W.C. łazienką w mieszkaniu nr (...), M.i S.S.

W realiach kontrolowanej sprawy, zdaniem Sądu,istniały uzasadnione podstawy do wydania skarżonego postanowienia przez organ II instancji oraz poprzedzającego je postanowienia organu I instancji. W znajdującym się w aktach postępowania administracyjnego protokole kontroli z dnia 22 stycznia 2015 r. wskazano na wątpliwości dotyczące stanu technicznego przedmiotowego systemu wentylacji znajdującego się w lokalu nr (...), budynku mieszkalnego przy ul. K. w N. cyt. "przewody wentylacji grawitacyjnej i przewód spalinowy w lokalu nr (...), w obecnym stanie nie powodują zagrożenia dla zdrowia i życia osób przebywających w lokalu, jak również dla osób zamieszkujących w pozostałej części budynku pod warunkiem doprowadzenia niezbędnej ilości powietrza do mieszkania w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania przewodów kominowych" (k. (...), verte akt PINB). Jak wynika z akt prowadzonej przez organ I instancji sprawy, powyższy warunek nie został spełniony, gdyż M. i W. S. zamieszkujący w lokalu nr (...), w przedmiotowym budynku nie wyrazili zgody na montaż dodatkowych 2 nawietrzników w oknach ich mieszkania. Stąd też przy zamkniętych drzwiach i oknach w ww. lokalu mieszkalnym wartości ciągu w przewodach wentylacyjnych i spalinowych nie spełniają wymogów norm i przepisów obowiązujących.

Powyższy stan rzeczy potwierdza oświadczenie mistrza kominiarskiego M. B. złożone do protokołu ww. kontroli, że cyt. "wartości ciągu w przewodach wentylacyjnych i spalinowym przy zamkniętych oknach nie spełniają wymogów obowiązujących norm i przepisów, przy uchylonym oknie w kuchni wartości ciągu we wszystkich przewodach wentylacyjnych i w przewodzie spalinowym spełniają wymogi norm i przepisów obowiązujących" (karta (...), akt PINB). Powyższy stan techniczny potwierdza załączona do ww. protokołu dokumentacja fotograficzna (k. (...),akt PINB).

Ponadto w pkt (...), protokołu z "kontroli użytkowania i utrzymania obiektu budowlanego (...)" z 22 stycznia 2015 r. zatytułowanym "wyniki oględzin obiektu" czytamy, iż " (...) w roku 2014 na trzonach kominowych w budynku przy ul. K. nie wykonywano żadnych robót remontowych. Podwyższono jedynie wywiewki pionów kanalizacyjnych w ramach bieżącej konserwacji. W październiku wykonano bieżącą konserwację wywiewek kanalizacyjnych polegającą na ich czyszczeniu. A w listopadzie 2014 r. na wniosek M. S. dokonano wymiany fragmentu pionu kanalizacyjnego pomiędzy w.c. a łazienką w mieszkaniu M. S." (karty (...),-(...),akta PINB). Jednocześnie, zdaniem Sądu, trzeba mieć na względzie, że w związku z zażaleniem (...),Spółdzielni Mieszkaniowej na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta N. nr (...),z dnia 20 lutego 2015 r. - M. i W. S. wnieśli dodatkowe wyjaśnienia, w których podnoszą w nawiązaniu do swoich poprzednich zarzutów ujętych w protokole kontroli z dnia 22.01.2015, że: Sytuacja ze zwrotnym ciągiem staje się nie do wytrzymania. Jest to dla nas bardzo uciążliwe, zwłaszcza w gorące dni. Zauważyliśmy, że otwarte okna w mieszkaniach od parteru do III piętra powodują u nas smrodliwe zwroty powietrza w WC i w łazience.

Pokazuje to nawet piórko przyczepione przy kratkach wentylacyjnych, a także tak pospolita metoda, jak płomień świeczki, który powinien kierować się w stronę wentylacji, a kieruje się w stronę pomieszczeń. Po prywatnej rozmowie z kominiarzem, nie związanym z GSM, który stwierdził, że przeróbka została wykonana wadliwie w 2014 r., co pokazują zdjęcia wykonane z wewnątrz pomieszczenia do góry komina wentylacyjnego, piszący podzielają, zadaniem Sądu - co wynika z treści tego pisma - zdanie tego nie zindywidualizowanego kominiarza.

M. i W. S. informują organ II instancji, że "ponadto w łazience, (nie wiemy kiedy) został przekłuty komin w łazience bezpośrednio do góry do wylotnika komina zbiorczego. Powoduje to zwroty ciągu i słychać doskonale rozmowy z niższych pięter, które przedtem nie były słyszalne. M. i W. S. dołączyli zdjęcia wykonane w łazience i w WC, na których widać, ich zdaniem, przeróbki, a w kominie w WC widać rurę wadliwie obsadzoną (włożoną byle jak) i zacieki żółto-brązowe, z których jak zawieje wiatr, rozchodzi się smrodliwy zapach po mieszkaniu.

Nadmieniają, że wciąż mają otwarte okna w pokojach, jest zimno, a w związku z tym są chronicznie przeziębieni. W 2013 r. kładziono płytki w wc i zaglądano do komina wentylacyjnego, żadnej rury wtedy nie było w kominie. Nie było też żadnych nacieków żółto-brunatno-brązowych, co obrazują obecnie zdjęcia. Ciąg był bardzo dobry, ponieważ "wyciągało" kurz. Obecnie z komina wlatują nam drobne zanieczyszczenia. Na koniec w we wskazanym piśmie M. i W. S. zwracają się z gorącą prośbą o spowodowanie naprawienia wentylacji i przywrócenia ciągu sprzed przeróbek.

Mając powyższe na uwadze, właściwe w sprawie organy administracyjne prawidłowo stwierdziły, zdaniem Sadu, że zalecenia z okresowej kontroli przeprowadzonej w dniu 28 października 2014 r. mogą być niewystarczające do wydania przez organy nadzoru budowlanego nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w przedmiotowej sprawie. Z ww. protokołu kontroli nie wynika bowiem, czy powyższe roboty przeprowadzone w 2014 r. w ramach bieżącej konserwacji nie miały wpływu na obecny stan funkcjonowania przewodów wentylacyjnych zwłaszcza, iż zgłaszany przez M. i W. S. problem z działającą wadliwie wentylacją pojawił się w październiku 2014 r. po ww. pracach konserwacyjnych.

W związku z powyższym Sąd uznaje, że wykonanie w kontrolowanym przypadku ekspertyzy technicznej wskazanej w sentencji skarżonego postanowienia organu I instancji jest zasadne. Ekspertyza ta z jednej bowiem strony wyjaśni wątpliwości skarżącej strony, następnie M. i W. S. jak i przede wszystkim PINB w zakresie stanu technicznego przedmiotowego systemu wentylacyjnego i spalinowego, z drugiej zaś strony wskaże szczegółowe rozwiązania oraz zakres prac, które należy wykonać w celu doprowadzenia przedmiotowego obiektu budowlanego do właściwego stanu technicznego.

Ponadto wykonanie żądanej skarżonym postanowieniem ekspertyzy technicznej wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące nieprawidłowości stanu technicznego obiektu, co w przyszłości pozwoli organowi I instancji na prawidłowe rozstrzygnięcie niniejszej sprawy. Trzeba mieć na uwadze, że w myśl wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 lutego 2012 r. sygn. akt VII SA/Wa 1785/11 "przepis art. 66p.b. stanowi najdonioślejszy przykład konkretyzacji nakazu przestrzegania obowiązku utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z zasadami sformułowanymi w art. 5 ust. 2 p.b. Obliguje on właściwy organ do pełnych ustaleń określonych nieprawidłowości co następnie powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji".

Odnosząc się do zarzutów zawartych w skardze na skarżone postanowienie, trzeba wskazać, że mając na uwadze powyższe ustalenia, Sąd nie podziela zarzutu strony skarżącej, że niecelowe, nieuzasadnione jest wydanie przez (...),WINB nakazu zaadresowanego do skarżącej Spółdzielni wykonania kosztownej ekspertyzy technicznej systemu wentylacji i przewodów spalinowych w mieszkaniu nr (...), ((...), piętro) w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. K., ponieważ PINB powinien wydać ten nakaz M. i W. S. (użytkownikom lokalu), w mieszkaniu nr (...), zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym przy ul. K., a to z tego powodu, że wentylacja pomieszczenia WC oraz przewód spalinowy od łazienki są wyprowadzone bezpośrednio na dach i obsługują wyłącznie ten lokal, czyli, że jest to system indywidualny - zgodnie z załączonym zdjęciem i opisem zapisu znajdującego się w Protokole Kontroli z dnia 22.01.2015" " (karta (...), akt (...),INB).

W odniesieniu do zarzutu, że sporządzenie ekspertyzy wymaga wcześniejszego kilkukrotnego sprawdzenia siły ciągów kominowych i wentylacyjnych, których dokonanie uzależnione jest od różnicy temperatur - zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z Polską Normą PN-89/B-10425, która stanowi, że sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10°C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku, Sąd zauważa, że co do zasady stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., 1483)" 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie wyłączności - symbolem PN.

2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału.

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm europejskich i międzynarodowych, z zachowaniem porozumień międzynarodowych.

7. Ochrony Polskich Norm, o której mowa w ust. 5, nie narusza ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1240)".

Interpretacja ta, zgodna z regułami wykładni prawa (akt prawny wyższego rzędu - ustawa wyłącza akt prawny niższego rzędu - rozporządzenie) powinna być szeroko rozpowszechniona w danej branży. Zgodnie z tą wykładnią, normy powołane w rozporządzeniu i w załączniku do niego również mają charakter zaleceń i pozbawione są obligatoryjności.

Sąd wyjaśnia następnie w tym miejscu, że zgodnie z treścią art. 81c ust. 2 Pr. budowlanego podmiotem zobowiązanym do przedłożenia odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz jest właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Zebrany materiał dowodowy wskazuje, że zarządcą budynku mieszkalnego przy ul. K. w N. jest (...), Spółdzielnia Mieszkaniowa w N., a zatem to ona jest wyłącznym adresatem obowiązku nałożonego w skarżonym postanowieniu.

Sąd podkreśla, że (...),WINB w K. trafnie zauważa, że prowadzone przed PINB dla miasta N. postępowanie nie dotyczy nieprawidłowego stanu technicznego okien lub drzwi w poszczególnym lokalu mieszkalnym, lecz całego budynku mieszkalnego w zakresie nieprawidłowo działających systemów wentylacyjnych i spalinowych, które są częścią wspólną budynku. Skład rozpoznający podziela w tym zakresie tezy linii orzeczniczej prezentowanej m.in. w wyroku WSA w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. sygn. akt II SA/Kr 151/11 (publ. LEX nr 993258) cyt.: "Kominy i przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej należą do części wspólnych budynku i żaden właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie ma indywidualnego tytułu prawnego do komina czy kanału kominowego. Sam fakt korzystania z takiego komina czy kanału kominowego przez właściciela wyodrębnionego lokalu nie przesądza o przynależności do tego lokalu w znaczeniu prawnym". Należy wskazać, że zgodnie z art. 81c ust. 4 Prawa budowlanego cyt.: "W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia".

Strona skarżąca skierowała w dniu 11 grudnia 2015 r. do WSA w Krakowie uzupełnienie akt sprawy o kopie dokumentów dotyczących nowych okoliczności w sprawie stanu technicznego wentylacji i przewodów spalinowych. W piśmie tym Zarząd (...), Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w przedmiotowej sprawie zaistniały nowe okoliczności, które przemawiają o konieczności wykonania właśnie przez M. i S. S. ekspertyzy dotyczącej systemu wentylacji i przewodów spalinowych mieszkania przy ul. K. ich koszt. Strona skarżąca podkreśla, że mieszkanie nr (...),znajduje się na ostatniej najwyższej kondygnacji w budynku wielorodzinnym nr (...)" a system wentylacji i przewody spalinowe obsługujące mieszkanie nr (...), służy temu lokalowi.

Zdaniem strony skarżącej, prawidłowe działanie ww. systemu wentylacji i przewodów spalinowych zostało zakłócone z winy M. i S. S. poprzez urządzenia, które zostały zainstalowane w przewodach (str. (...), i (...),załączonej kopii ekspertyzy) oraz wyrażony sprzeciw na zamontowanie wywietrzników okiennych (w formie nie udostępnienia mieszkania na pisemne wezwania). Strona skarżąca uważa, że takie samowolne zakłócanie prawidłowego działanie systemu wentylacji (opisane w jak kopii ekspertyzy budowlanej) i świadome stwarzanie zagrożenia życia i zdrowia dla pozostałych mieszkańców przedmiotowego budynku oraz brak podporządkowania się zaleceniom kominiarskim i narażanie spółdzielni i jej członków jest niewłaściwe. Spółdzielnia nie posiada narzędzi prawnych, które wykorzystać do zapobiegania takim nieodpowiedzialnym działaniom swoich mieszkańców i jedynym zapobiegawczym może być właśnie nałożenie na nich obowiązku wykonania ekspertyzy i poniesienie z tym kosztów. Strona skarżąca wnosi o ujęcie przy rozpatrywaniu sprawy załączonej kserokopii dokumentacji i mając na uwadze wnosi jak na wstępie. Z analizy dołączonej do pisma, jak wyżej, ekspertyzy z dnia 22 października 2015 r. opracowanej przez rzeczoznawcę mykologiczno-budowlanego inż. J. M. dotyczącej nieprawidłowości i oceny systemu wentylacyjnego i spalinowego przedmiotowym lokalu mieszkalnym wynika, że podstawową nieprawidłowością wentylacji i odprowadzenia spalin z mieszkania (...), są przeróbki polegające na zamontowaniu dwóch wentylatorów mechanicznych w kanałach wentylacyjnych z łazienki i z ustępu (rys. (...)" fot. (...),(...),). Na marginesie Sąd stwierdza, że rzeczoznawca nie wykazał wprost, że posiada uprawnienia w przedmiocie wentylacji i przewodów spalinowych Według biegłego, wentylatory elektryczne, ukryte w kanałach nad wlotami kratek wentylacyjnych są niedopuszczalną ingerencją w system wentylacji grawitacyjnej działającej na zasadzie naturalnych praw fizyki. Fakt istnienia i używania tych wentylatorów, co biegły zaobserwował, w czasie przeglądu w dniu 19 października 2015 r., dyskwalifikuje całkowicie możliwość działania wentylacji i wystarczająco wyjaśnia wątpliwości, co do stanu wentylacji tego mieszkania, będące celem niniejszej ekspertyzy.

Zdaniem biegłego, informacja, "że muszą chodzić wentylatory elektryczne żeby był ciąg wentylacyjny znajduje się w wypowiedzi użytkownika mieszkania utrwalonej w interwencji medialnej z dnia 31 lipca 2015 r.: z dnia 31 lipca 2015 r.

Opisana wentylacja w mieszkaniu (...), posiada niedozwolone przeróbki, jest wadliwa i nie może być skuteczna. Wentylatory powodują podciśnienie grożące niebezpieczeństwem cofania spalin. W obecnym stanie wentylacja z tymi wentylatorami powoduje niedopuszczalne zakłócenia ciągu w kanałach, co narusza przepisy techniczno-budowlane i polskie normy (...). Ponadto przerobiona wentylacja jest niebezpieczna tym bardziej, że w mieszkaniu użytkowane urządzenia gazowe są otwarte, a budynek jest budynkiem wielorodzinnym zbiorowego zamieszkania. W konkluzji biegły pisze, że oceniany stan techniczny systemu wentylacyjnego i spalinowego w mieszkaniu (...), posiada niedozwolone przeróbki i jest wadliwy oraz niebezpieczny. Taki stan w mieszkaniu wyposażonym w urządzenia gazowe, zagraża bezpieczeństwu i zagrażanie dla życia użytkowników mieszkania jak również dla sąsiednich przedmiotowego budynku wielorodzinnego.

W obrębie zaleceń doraźnych, zdaniem biegłego "W ocenianej sytuacji niezbędne jest pilne zaprzestanie używania urządzeń gazowych w mieszkaniu (...), oraz usunięcie przeróbek wentylacji z wymontowaniem wentylatorów z kanałów kominowych. Następnie należy wykonać zalecony niżej zakres koniecznych prac usunięcia nieprawidłowości wentylacji mieszkania (...),. W mieszkaniu (...), po zdemontowaniu wentylatorów w kanałach kominowych wykonać następujące prace warunkujące działanie wentylacji grawitacyjnej, tj.;

1 - Zaopatrzyć okna w nawiewniki okienne zamontowane w górnych krawędziach skrzydeł okiennych. Wydajność zastosowanych nawiewników okiennych powinna równoważyć niezbędny napływ powietrza określony w normie wentylacyjnej (4), który wynosi:

- dla kuchni z oknem i kuchenką gazową - 70 m3/h,

- dla łazienki z Junkersem gazowym - 50+10 = 60 m3/h,

- dla oddzielnego ustępu - 30 m3/h, Razem strumień powietrza, jaki należy doprowadzić do mieszkania - 160 m3/h. Potrzebna ilość nawiewników listwowych o średnim przepływie min. 30 m7h. Wynosi: n = 160/30 = 5,3 szt.

W mieszkaniu należy zastosować 5-6 nawiewników o przepływie ok. 30 m3/h. tj. po jednym w każdym oknie. Wymagania te spełniają min. nawiewniki Select Xtra S134400 o przepływie jednostkowym powietrza: 41,3 m3/h. Nawiewniki AERECO EXR.306, EXR.309, lub nawiewniki o trochę mniejszej wydajności AERECO EMM, VENTAIR, których należy zastosować 5 szt. z pominięciem już istniejącego nawiewnika w oknie kuchni. Stosowanie nawiewników okiennych przy szczelnych oknach jest obligatoryjne zgodnie z § 155.3. Warunków technicznych (1) cyt: "W przypadku. okien,. o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy przewidzieć. odpowiednie urządzenia nawiewne, "....

5.2 - Powiększyć otwory wlotowe wentylacji w kuchni, łazience i ustępie na typowy wymiar 14/21 cm tj. 50% przekroju kanałów kominowych. Na otworach wlotowych wentylacji zamontować duże kratki osłonowe by nie zmniejszały wlotu i nieposiadające zamykania.

5.3 - Zamontować grzejnik centralnego ogrzewania w kuchni.

5.4 - W drzwiach pokoi i kuchni zapewnić dolny prześwit 2 cm niezbędny dla cyrkulacji powietrza wentylacyjnego."

W przekonaniu Sądu dołączona do pisma kserokopia opinii przyczynia się w dużym stopniu do wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy jednakże nie ujmuje wszystkich istotnych kwestii, o których jest mowa w postanowieniu (...),WINB o nakazie sporządzenia ekspertyzy technicznej systemu wentylacji i przewodów spalinowych w lokalu nr (...), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. K. w N., gdyż pomija wnioski jakie wynikają dla systemu wentylacji i przewodów spalinowych w lokalu nr (...), wobec zrealizowanych uprzednio robót polegających na podwyższeniu wywiewki pionów kanalizacyjnych oraz wymianie fragmentu pionu kanalizacyjnego pomiędzy W.C. łazienką w mieszkaniu nr (...), M.i S. S. Jak to już było podnoszone, i te kwestie powinny być wyjaśnione w sposób zobiektywizowany pod kątem stopnia swojego znaczenia, tj. związku przyczynowo-skutkowego dla przedmiotu sprawy. Jednocześnie wskazane w ww. piśmie okoliczności nie uwalniają skarżącej Spółdzielni od nałożonego kwestionowanego obowiązku, gdyż jak to już było podniesione, ustawodawca wskazuje adresatów obowiązków sformułowanych w stosowanym w sprawie przepisie i do tych adresatów bezsprzecznie należy zarządca a nadto sprawa dotyczy wentylacji i przewodów spalinowych, które ujmowane jako swoista całość w budynku mieszkalnym, stanowią określony system a zrazem rzecz wspólną, funkcjonalnie służącą ogółowi właścicieli lokali mieszkalnych. Dla mieszkańców i użytkowników bloku i zarazem systemu wentylacji w ich mieszkaniach odpowiednie znaczenie techniczne posiada bowiem okoliczność, że przedmiotowy lokal ma względnie odrębną "własną" wentylację umiejscowioną w odpowiednich przewodach kominowych. Ta okoliczność była znana organom administracyjnym i ustosunkowały się do niej prawidłowo podnosząc, że kominy i przewody instalacji wentylacji grawitacyjnej należą do części wspólnych budynku i żaden właściciel wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nie ma indywidualnego tytułu prawnego do komina czy kanału kominowego. Sam fakt korzystania z takiego komina czy kanału kominowego przez właściciela wyodrębnionego lokalu nie przesądza o przynależności do tego lokalu w znaczeniu prawnym.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że strona skarżąca - (...),Spółdzielnia Mieszkaniowa w N. sprawuje zarząd nad nieruchomością przy ul. K. w N.

Sąd biorąc pod uwagę okoliczności sprawy stwierdził, że obowiązek wykonania określonych czynności prawidłowo został skierowany do (...),Spółdzielni Mieszkaniowej w N. Ich zasadność wobec powyższych ustaleń nie budzi wątpliwości. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 61 ustawy Prawo budowlane obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2, obciążają właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego. Obowiązki te wynikają z mocy prawa, a związane są z właściwym zapewnieniem użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami ochrony środowiska.

Nałożenie obowiązku w przedmiotowej sprawie na (...), Spółdzielnię Mieszkaniową w N. jest uzasadnione okolicznościami faktycznymi i prawnymi kontrolowanej sprawy, ustalonymi w prawidłowo przeprowadzonym postepowaniu administracyjnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.