II SA/Kr 1292/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2405784

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 1 grudnia 2017 r. II SA/Kr 1292/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. L. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej określanej jako p.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zarządzeniem z dnia 24 października 2017 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Jednocześnie pouczono, że wpis ten winien zostać uiszczony w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia doręczono skarżącemu w dniu 3 listopada 2017 r.

Strona skarżąca wpisu nie uiściła.

Z tego względu sąd odrzucił skargę wniesioną w niniejszej sprawie, działając na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.