II SA/Kr 1282/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533967

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2018 r. II SA/Kr 1282/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lipca 2017 r. znak: (...), dotyczące odmowy wznowienia postępowania, w przedmiocie skargi kasacyjnej R. S. z dnia 18 maja 2018 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 r. sygn. akt II SA./Kr (...) postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca R. S. wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 lutego 2018 r. Jak wynika z pieczęci nadania przesyłki poleconej na kopercie, skargę datowaną na dzień 18 maja 2018 r. nadano w dniu 18 maja 2018 r. (k - 122).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie natomiast do art. 178 tej ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjna wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie.

Jak wynika z dowodu doręczenia znajdującego się na karcie 103 akt sądowych odpis wyroku z uzasadnieniem doręczono skarżącej w dniu 12 kwietnia 2018 r. Termin 30 - dniowy do wniesienia skargi kasacyjnej przypadł w dniu 12 maja 2018 r. (sobota), jednakże zgodnie z art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął, zatem w dniu 14 maja 2018 r. Skarga kasacyjna wniesiona została po terminie.

Biorąc powyższe pod uwagę należało odrzucić skargę na podstawie 178 w związku z art. 177 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.