Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991438

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 lutego 2014 r.
II SA/Kr 1221/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Daniel.

Sędziowie WSA: Kazimierz Bandarzewski (spr.), Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2014 r. sprawy ze skargi K. F. na postanowienie Wojewody (...) z dnia 4 lipca 2013 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.