II SA/Kr 1207/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2677297

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 31 maja 2019 r. II SA/Kr 1207/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2019 r. sprawy ze skargi R. P. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. ((...)) w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną firma B oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 3 października 2017 r. po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krakowa działającego przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził projekt budowlany i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Decyzją z dnia 28 czerwca 2018 r. Wojewoda Małopolski uchylił decyzję organu I instancji w części, w pozostałym zakresie utrzymując w mocy kwestionowane rozstrzygnięcie.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił ww. decyzję Wojewody Małopolskiego i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Wyrok sądu wraz z uzasadnieniem został doręczony stronom postępowania, w tym pełnomocnikowi Wojewody Małopolskiego r pr. A. O. - P. oraz uczestnikowi postępowania Prezydentowi Miasta Krakowa.

Od ww. wyroku, skargę kasacyjną wniosła firma B Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Skarga została podpisana przez dwóch profesjonalnych pełnomocników-jak podali-działających w imieniu ww. skarżących kasacyjnie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.).

Z kolei w myśl przepisu art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stroną w rozumieniu ww. przepisu art. 173 § 2 p.p.s.a. są podmioty, o których mowa w art. 32 i art. 33 p.p.s.a., tj. skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi, a także uczestnik na prawach strony.

Stronami postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej są: Wojewoda Małopolski orzekający jako organ II instancji, skarżący R. P. - właściciel działek nr (...), (...) i (...) zajętych pod inwestycję oraz uczestnika postępowania Inwestor - Gmina Miejska Kraków działająca przez Dyrektora Zarządu Dróg Gminnych.

Tymczasem jak podano na wstępie skargę kasacyjną złożyła firma B Gmina Miejska Kraków reprezentowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Zgodnie z art. 33 § 1a p.p.s.a., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania. Takim szczególnym przepisem jest art. 11f ust. 3 z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.2018/1474).

Co prawda firma B pismem z dnia 19 września 2018 r. złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania, jednak wniosek ten zarządzeniem Sędziego z dnia 31 października 2018 r. został pozostawiony bez rozpoznania. Skarga kasacyjna ww. spółki jest więc niedopuszczalna, jako wniesiona przez podmiot niemający statusu strony postępowania.

Jeśli zaś chodzi o skargę kasacyjną Zarządu Dróg Miasta Krakowa reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, to wyjaśnienia wymaga, że z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wystąpił Prezydent Miasta Krakowa działający przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie jako właściwy zarządca drogi. Gmina, jako inwestor ww. zmienionego zamierzenia budowlanego, była stroną zarówno postępowania o wydanie przedmiotowych pozwoleń na realizację inwestycji drogowej, jak i postępowania sądowoadministracyjnego.

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę nr CVIII/2808/18 w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Woj. Małop. poz. 5920). Zgodnie z § 1.1 ww. Uchwały z dniem 1 listopada 2018 r. reorganizuje się jednostkę budżetową Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, która otrzymuje nazwę Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 5 załącznika do uchwały (statutu Zarządu Dróg Miasta Krakowa) Dyrektor ZDMK jest upoważniony do reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków w zakresie działalności ZDMK przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania ZDMK oraz udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (§ 5 ust. 5 Statutu).

O ile więc nie budzi wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie Gmina Miejska Kraków działająca przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich posiada status strony, o tyle nie można przyjąć, aby uprawnienie do występowania ze skargą kasacyjną przysługiwało bezpośrednio Zarządowi Dróg Miejskich w Krakowie.

Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie nie był stroną w postępowaniu administracyjnym w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Wskazać na marginesie należy, że do skargi kasacyjnej nie zostało dołączone pełnomocnictwo udzielone przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich reprezentującego Zarząd Dróg Miasta Krakowa adwokatowi M. J. i r. pr. M. W. do sporządzenia przedmiotowej skargi kasacyjnej, jak również pełnomocnictwo udzielone przez firma B ww. profesjonalnym pełnomocnikom do sporządzenia tejże skargi. Jednakże z przyczyn wyżej opisanych wzywanie o nadesłanie wskazanych braków formalnych skargi kasacyjnej przyczyniłoby się jedynie do wydłużenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucono skargi kasacyjne firma B oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa jako niedopuszczalne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.