Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1643917

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 30 stycznia 2015 r.
II SA/Kr 1192/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Darmoń.

Sędziowie WSA: Krystyna Daniel Mariusz Kotulski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi H.J. na uchwałę nr LI/678/2014 Rady Miasta Z. z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (...) skargę oddala

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 7 lipca 2014 r. H. J. i D. J. (zwani dalej skarżącymi) reprezentowani przez pełnomocnika radcę prawnego M. M. wnieśli skargę na uchwałę Rady Miasta Zakopanego z dnia 27 lutego 2014 r. nr LI/678/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skocznia".

Pełnomocnik skarżących radca prawny M. M. na rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w dniu 30 stycznia 2015 r. cofnął skargę na uchwałę Rady Miasta Zakopanego z dnia 27 lutego 2014 r. nr LI/678/2014 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Skocznia" w zakresie dotyczącym D. J.

Zgodnie z brzmieniem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie okoliczności takie nie zachodzą.

Mając powyższe na uwadze, Sąd umorzył postępowanie sądowe na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który mówi, iż sąd umarza postępowanie, jeżeli skarżący skutecznie cofną skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.