Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508849

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2018 r.
II SA/Kr 1104/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu A. W. w sprawie ze skargi A. W. i A. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) lipca 2017 r. znak. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia przyznać na rzecz adwokata J. M., wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej przy ul. (...), (...), od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kwotę (...) zł (słownie: (...)) w tym (...) zł (słownie: (...)) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 7 marca 2018 r. przyznane zostało skarżącej A. W. prawo pomocy obejmujące ustanowienie dla niej adwokata z urzędu w sprawie skargi na decyzję Wojewody z dnia 10 lipca 2017 r. wydaną w przedmiocie umorzenia postępowania.

Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w K., zarządzeniem Dziekana ORA z dnia 29 marca 2018 r. na pełnomocnika A. W. został wyznaczony adwokat J. M., wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej w K. przy ul. (...).

W dniu 30 kwietnia 2018 r. adwokat z urzędu J. M. złożył Opinie o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w której oświadczył, iż brak jest podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej dotyczącej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2017 r. oddalającego skargę A. i A. W.

Pełnomocnik przedłożył sporządzoną kopię opinii w przedmiocie braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku. Ponadto adwokat z urzędu oświadczył, iż wnosi o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu w przedmiotowej sprawie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej podnosząc jednocześnie, iż koszty te nie zostały uiszczone ani w części ani w całości.

Zgodnie z art. 250 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) - wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Od dnia 2 listopada 2016 r. szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

Stosownie do treści § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Biorąc pod uwagę, iż stawka minimalna w niniejszej sprawie wynosi 240,00 zł, stawka za sporządzenie ww. opinii wynosi zatem 120,00 zł.

W myśl natomiast § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23%.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 250, art. 258 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), § 21 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. 1714) w zw. § 4 pkt 3 cytowanego Rozporządzenia należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.