Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2891285

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2012 r.
II SA/Kr 1088/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S.A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 6 maja 2009 r., nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu postanawia podjąć z urzędu zawieszone postępowanie z udziałem M.L. następcy prawnego zmarłej uczestniczki D.L.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.