Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996343

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 25 lutego 2016 r.
II SA/Kr 1054/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A.S. i P.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 12 czerwca 2015 r. sygn. akt (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia: skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 22 grudnia 2015 r. skarżący A.S. i P.T. zostali wezwani do uzupełnienie braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie to zostało prawidłowo doręczone skarżącym A.S. w dniu 20 stycznia 2016 r. i P.T. - 19 stycznia 2016 r.

Termin do uiszczenia wpisu od skargi upłynął bezskutecznie dla A.S. w dniu 27 stycznia 2016 r. i dla P.T. w dniu 26 stycznia 2016 r.

Z zapisku urzędowego z dnia 15 lutego 2016 r. wynika, że do dnia jego sporządzenia wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Artykuł 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012.270 z późn. zm. - dalej p.p.s.a.) stanowi, iż skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W przedmiotowej sprawie brak fiskalny skargi nie został uzupełniony w przepisanym terminie, w tym stanie sprawy, Sąd odrzucił skargę na podstawie wyżej wskazanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.