Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3006982

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 14 września 2018 r.
II SA/Kr 1008/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Paweł Darmoń (spr.) SWSA Małgorzata Łoboz SWSA Iwona Niżnik-Dobosz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 14 września 2018 r. sprawy ze skargi A. F. na postanowienie Wojewody z dnia (...) czerwca 2018 r., znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.