Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1991429

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 10 lutego 2016 r.
II SA/Ke 922/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na rozprawie sprawy ze skargi J. R. na uchwałę Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010 r. nr XXXIV/321/2010 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik postanawia zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonej w dniu 9 października 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze J. R. wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży, gmina Chmielnik.

W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Chmielniku wyjaśniła, że po wezwaniu przez skarżącego do usunięcia naruszenia prawa, w ramach autokontroli podjęła uchwałę Nr XI/83/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały, ale Wojewoda Świętokrzyski w trybie nadzoru "uchylił ją" podnosząc, że Rada Miejska w Chmielniku nie była uprawniona do jej podjęcia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. Rada Miejska w Chmielniku, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. i art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, podjęła uchwałę nr XI/83/2015 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIV/321/2010 z 28 stycznia 2010 r.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 25 września 2015 r. Wojewoda Świętokrzyski na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdził nieważność ww. uchwały z 27 sierpnia 2015 r.

Jak wynika z akt sprawy II SA/Ke 1071/15, dopuszczonych przez Sąd jako dowód w niniejszej sprawie, rozstrzygnięcie nadzorcze z 25 września 2015 r. jest przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przez Gminę Chmielnik, a prawomocny wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł.

Merytoryczne rozpoznanie niniejszej sprawy możliwym będzie w razie uzyskania przez rozstrzygnięcie nadzorcze z 25 września 2015 r. waloru prawomocności, gdyż w przypadku uchylenia ww. rozstrzygnięcia nadzorczego przez Sąd w sprawie II SA/Ke 1071/15, kontrola zaskarżonej uchwały z 28 stycznia 2010 r. jako wycofanej z obrotu prawnego uchwałą z 27 sierpnia 2015 r. stwierdzającą jej nieważność (a więc ze skutkiem ex tunc), stałaby się bezprzedmiotowa.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zachodzi przypadek, o jakim mowa w zacytowanym wyżej art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. tj. istnieje potrzeba zawieszenia postępowania sądowego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy sądowoadministracyjnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały stwierdzającej nieważność zaskarżonej uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.

Z tych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.