Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067757

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 czerwca 2015 r.
II SA/Ke 899/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich na rok 2006 postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.