Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884405

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
II SA/Ke 805/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 28 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi A.S. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów dotyczących transportu drogowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.