Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1644884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 lutego 2015 r.
II SA/Ke 776/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2015 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2015 r., doręczonymi w dniu 27 stycznia 2015 r., L.S. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Ponieważ w zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wpisu sądowego, na podstawie ww. przepisu skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.