Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 9 lutego 2009 r.
II SA/Ke 750/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Ś. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) Nr.(...) w przedmiocie płatności do gruntów rolnych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik M. Ś. - H. S. w dniu 3 listopada 2008 r. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) Nr.(...) w przedmiocie płatności do gruntów rolnych.

H. S. wezwany do przedłożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu mocodawczyni pod rygorem odrzucenia skargi - z tego obowiązku się nie wywiązał.

Wobec powyższego pismem z dnia 20 stycznia 2009 r. (doręczonym w dniu 23.01 2009 r.) Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie oraz do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Skarżąca w zakreślonym terminie nie uzupełniła wskazanych braków skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Natomiast nie podpisanie skargi stanowi przesłankę do odrzucenia skargi o której mowa w art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Nadmienić należy, iż wniosek skarżącej z dnia 2 lutego 2009 r. o wycofanie skargi nie mógł być uwzględniony przez Sąd, albowiem stosownie do treści art. 220 § 1 zd 1 p.p.s.a Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłat. Taka zaś sytuacja miała miejsce w tej sprawie, a w związku z tym skarżąca nie mogła skutecznie cofnąć skargi.

W zaistniałej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w myśl art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji