Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 maja 2006 r.
II SA/Ke 730/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Asesor Sylwester Miziołek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2006 r. sprawy ze skarg S.I. i W.I. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I.

uchyla zaskarżone postanowienie,

II.

stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku,

III.

zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego na rzecz S. I. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...)Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego stwierdził, iż odwołanie S. i W. I. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia (...)zostało wniesione z uchybieniem czternastodniowego terminu przewidzianego do jego wniesienia.

W uzasadnieniu organ podał, iż decyzją z dnia (...) Prezydent Miasta K. orzekł o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencji gruntów miasta K. obręb 001, dotyczących m.in. nieruchomości S. i W. I. Decyzja ta zawierała pouczenie o prawie wniesienia od niej odwołania do organu II instancji za pośrednictwem Prezydenta Miasta K., w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odbiór decyzji został pokwitowany na zwrotnym poświadczeniu odbioru w dniu 28 lutego 2005 r. przez W. I. Termin do wniesienia odwołania rozpoczął bieg w dniu 1 marca 2005 r., i upłynął w dniu 14 marca 2005 r.; S. i W. I. złożyli natomiast odwołanie w dniu 15 marca 2005 r., a więc dzień po upływie ustawowego terminu. Organ II instancji podniósł także, że małżonkowie nie skorzystali z przysługującego im prawa do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania.

Skargę na powyższe postanowienie wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego małżonkowie S. i W. I. i podnosząc merytoryczne zarzuty co do zasadności decyzji organu I instancji w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów wnieśli o doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów i budynków ze stanem nieruchomości wynikającej z księgi wieczystej". W piśmie z dnia 20 czerwca 2005 r. sprecyzowali, że złożona przez nich skarga stanowi "również odwołanie o uchylenie 14-dniowego terminu".

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego wniósł o jej odrzucenie (na rozprawie złożony został natomiast wniosek o oddalenie skargi), podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna.

Sądowa kontrola decyzji i innych rozstrzygnięć administracyjnych sprawowana jest granicach sprawy, sąd nie jest jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Dokonując tak rozumianej kontroli zaskarżonego orzeczenia - a z uwagi na treść skargi podkreślenia wymaga, że jest nim wyłącznie postanowienie organu II instancji stwierdzające wniesienie odwołania z uchybieniem 14-dniowego ustawowego terminu - podnieść należy, że wydane ono zostało z naruszeniem prawa, a konkretnie art. 129 § 2 oraz art. 40 § 1 k.p.a.

Stosownie do treści drugiego z powołanych przepisów, pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. Stroną zaś jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek (art. 28 k.p.a.), przy czym przymiot strony przysługiwać może jedynie osobie fizycznej, prawnej bądź gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne - również jednostce nie posiadającej osobowości prawnej (art. 29 k.p.a.).

Decyzja z dnia (...) wydana przez Prezydenta Miasta K. dotyczyła m.in. nieruchomości S. i W. małżonków I. i nie ulega wątpliwości, że toczące się w sprawie postępowanie administracyjne dotyczy ich interesu prawnego. W rozumieniu powołanych wyżej przepisów art. 28 i 29 k.p.a., stroną nie są jednak małżonkowie (nie będąc żadnym z podmiotów wymienionych w art. 29 k.p.a.) - bo tak zdają się rozumieć status skarżących organy obu instancji - ale każdy z nich z osobna jako osoba fizyczna. Fakt ten winien z kolei znaleźć odzwierciedlenie w sposobie dokonywanych w toku postępowania doręczeń, co oznacza, iż decyzję z dnia (...) należało doręczyć oddzielnie każdemu z małżonków.

Nieprawidłowość w sposobie doręczenia decyzji organu I-szej instancji ma taki skutek, że ponieważ jej odbiór potwierdził na zwrotnym poświadczeniu odbioru w dniu 28 lutego 2005 r. jedynie W.I., a zatem tylko wobec niego rozpoczął bieg termin do wniesienia odwołania.

Takiego samego ustalenia nie można natomiast przyjąć w stosunku do S. I., nie wiadomo bowiem kiedy doręczono jej przedmiotową decyzję. Z tych też względów organ odwoławczy nie miał podstaw do stwierdzenia, że złożyła ona odwołanie z uchybieniem terminu.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż pod wniesionym w dniu 15 marca 2005 r. odwołaniem (k. 12 akt administracyjnych), podpis złożyła jedynie S. I.mimo, że w nagłówku pisma zawierającego odwołanie figuruje także nazwisko W. I. Organ II instancji nie podjął jednak żadnych kroków w celu wyjaśnienia tej okoliczności kierując zaskarżone postanowienie do obojga małżonków. O ile złożenie odwołania było intencją także W.I., należało wezwać go w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do usunięcia braku formalnego poprzez podpisanie odwołania. Dopiero po jego uzupełnieniu organ II instancji mógł przyjąć, iż odwołanie złożone przez W. I. zostało wniesione z uchybieniem czternastodniowego terminu.

Odnosząc się do argumentacji przedstawionej w zaskarżonym postanowieniu, iż skarżący nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie złożyli wniosku o przywrócenie terminu należy zauważyć, że prawo to przysługiwało jedynie W. I. w przypadku ustalenia, że on również odwoływał się od decyzji organu I-szej instancji. O przywróceniu terminu w stosunku do S. I. nie można natomiast mówić, skoro nie rozpoczął on wobec niej biegu.

Wykazane wyżej naruszenia prawa procesowego miały istotny wpływ na wynik sprawy powodując tym samym konieczność uchylenia zaskarżonego postanowienia, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł w oparciu o przepis art. 145 § 1pkt 1c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Orzeczenie zawarte w pkt 1I wyroku oparto o przepis art. 152, zaś rozstrzygnięcie o kosztach postępowania sądowego na podstawie art. 200 tej ustawy.