Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 12 października 2005 r.
II SA/Ke 688/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12 kwietnia 2005 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z. D. pismem z dnia 22 kwietnia 2005 r. wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego. Wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu. Skarżący został wezwany pismem z dnia 27 kwietnia 2005 r. do usunięcia tego braku i wypełnienia odpowiedniego formularza w terminie siedmiu dni od daty doręczenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Zarządzeniem Referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2005 r. wniosek pozostawiono bez rozpoznania ze względu na to, że brak formalny w postaci niezłożenia wniosku na urzędowym formularzu został usunięty po upływie siedmiodniowego terminu.

W dniu 23 września 2005 r. skarżący został ponownie wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wyznaczony 7 -dniowy termin do uzupełnienia braków skargi minął w dniu 3 października 2005 r. Na konto Sądu nie wpłynęła kwota należnego wpisu sądowego. W dniu 28 września 2005 r. Z. D. złożył pismo, w którym przypomniał, że złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Argument ten nie jednak ma na obecnym etapie postępowania żadnego znaczenia, gdyż kwestia zwolnienia od kosztów sądowych została już rozstrzygnięta prawomocnym zarządzeniem Referendarza sądowego z dnia 29 sierpnia 2005 r., od którego skarżący nie złożył sprzeciwu.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie został od niej uiszczony należny wpis.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.