Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
II SA/Ke 644/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak(...) z dnia (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

J. Z., działając jako pełnomocnik J. Z., złożył w dniu (...)skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak (...) z dnia (...) nie przedkładając wymaganego przepisami prawa pełnomocnictwa.

W związku z powyższym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie dnia 9 marca 2005 r. wezwał J. Z. do złożenia w terminie 7 dni stosownego pełnomocnictwa procesowego do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, podpisanego przez J. Z. Jednakże J. Z. nie złożył takiego pełnomocnictwa w wyznaczonym przez Sąd terminie.

Zgodnie z art. 44 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), jeżeli osoba działająca bez pełnomocnictwa nie złoży go w wyznaczonym przez Sąd terminie Sąd pomija czynności procesowe tej osoby.

W związku z tym, Sąd wezwał J. Z. do podpisania skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to J. Z. otrzymał dnia 18 maja 2005 r., jednak powyższego braku skargi nie usunął.

Ze względu na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, do którego sprawa została przekazana według właściwości, odrzucił skargę J. Z. na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270).