Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 8 maja 2006 r.
II SA/Ke 611/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Beata Ziomek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek (spr.) Po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego postanawia - skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

M.S. w dniu 25 kwietnia 2005 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na postanowienie Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

Wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych na skutek wniesionego w dniu 21 września 2005 r. sprzeciwu został oddalony postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 października 2005 r. sygn. akt II SA /Ke 611/05.

Pismem z dnia 5 kwietnia 2006 r. (doręczonym skarżącej w dniu 10 kwietnia 2006 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wezwał M. S. do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. W wyznaczonym terminie skarżąca nie uzupełniła wskazanego braku formalnego skargi.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z podniesionych wyżej względów, należało na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzec jak w sentencji postanowienia.