Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 20 października 2005 r.
II SA/Ke 61/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sędziowie Asesor, WSA: Sylwester Miziołek, Beata Ziomek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 października 2005 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Wojewody z dnia (...) numer (...) w przedmiocie: utraty statusu bezrobotnego

I.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji;

II.

stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia (...) Nr (...) utrzymał w mocy decyzję z dnia (...) nr (...) Starosty w przedmiocie utraty przez A. D. statusu osoby bezrobotnej z dniem 1 października 2003 r.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Wojewoda stwierdził, że A. D. zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy w dniu 19 lipca 2002 r. nabywając status bezrobotnego absolwenta. W okresie od dnia 12 kwietnia 2003 r. do dnia 11 października 2003 r. odbywał staż w A. na podstawie skierowania organu rejestrującego. W dniu 13 lutego 2004 r. A. D. złożył oświadczenie, z którego wynika, iż od dnia 1 października 2003 r. podjął naukę na studiach dziennych. Okoliczność ta stanowiła podstawę do wydania przez Starostę decyzji z dnia (...) nr (...) o utracie statusu bezrobotnego z dniem 1 października 2004 r.

Od powyższej decyzji A. D. odwołał się do Wojewody podnosząc, iż oświadczenie o rozpoczęciu nauki w szkole wyższej złożył "pod dyktando" pracownika PUP i niezwłocznie je odwołał, natomiast organ I instancji faktu tego nie uwzględnił w swoim rozstrzygnięciu. Stwierdził, iż staż odbył zgodnie z harmonogramem o czym świadczą dokumenty pracodawcy, a zatem status osoby bezrobotnej mógł utracić dopiero po dniu 11 października 2003 r. czyli po skończonym stażu.

Decyzją z dnia (...) nr (...) Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty, wskazując treść art. 13 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie ucząca się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy. W ocenie organu odwoławczego, w postępowaniu wyjaśniającym ustalono, iż w uczelniach rozpoczęcie roku akademickiego 2003/2004 nastąpiło w dniach 29.09. - 1 października 2003 r. W tej sytuacji bez znaczenia jest kiedy odbyły się pierwsze spotkania organizacyjne na uczelni bądź też kiedy rozpoczęły się wykłady.

Skargę na powyższą decyzję Wojewody oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty złożył A. D. wnosząc o jej uchylenie. Skarżący zarzucił organom administracji błędne ustalenie daty utraty statusu bezrobotnego, która jego zdaniem nie odzwierciedla stanu faktycznego. Dokumenty od pracodawcy tj. potwierdzenie odbycia stażu, listy obecności wskazują, że odbył staż zgodnie z harmonogramem w okresie od 12.04.2003 do 11 października 2003 r. W związku z tym domaga się określenia daty utraty statusu osoby bezrobotnej zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację zawartą w treści zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skarga jest zasadna i podlega uwzględnieniu.

Na wstępie należy zwrócić uwagę na istotne zagadnienie o charakterze procesowym. Stosownie do § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Wojewódzkim Sądom Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim i Kielcach rozpoznawania spraw z obszaru województwa lubuskiego i świętokrzyskiego należących do właściwości Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Poznaniu i Krakowie, Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach przekazuje się sprawy, w których skargi na działalność organów administracji publicznej mających siedzibę na obszarze województwa świętokrzyskiego zostały wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i postępowanie nie zostało zakończone do dnia 1 lipca 2005 r. Z tego względu właściwym do rozpoznania skargi A. D. wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie jest obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Zgodnie z art. 1, art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania jeżeli mogły one mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Według zaś treści art. 135 cyt. ustawy, Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

W rozpatrywanym przypadku zarówno organ pierwszej instancji jak i organ odwoławczy z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, a w szczególności art. 7, 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. nie zdołały należycie i dokładnie wyjaśnić stanu faktycznego leżącego u podstaw rozstrzygnięcia zawartego w wydanych przez nie decyzjach.

Przede wszystkim należy wskazać, że istotne dla sprawy okoliczności w kwestii określenia daty rozpoczęcia roku akademickiego zostały, jak wynika z akt administracyjnych, ustalone w oparciu o "informację telefoniczną" uzyskaną z kieleckich wyższych uczelni, która nie znajduje odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Taki sposób ustaleń nie posiada żadnego waloru dowodu w rozumieniu art. 75 k.p.a. i nie pozwala na ich jakąkolwiek weryfikację. Z kolei wnioski oparte na treści "informacji telefonicznej" w żaden sposób nie odnoszą się do konkretnej sytuacji w jakiej znalazł się A. D. Organy administracji bowiem nie ustaliły na jakiej konkretnie wyższej uczelni zainteresowany podjął studia dziennie i kiedy rozpoczął się na tej uczelni rok akademicki. Rozpoczęcie roku akademickiego nie podlega regulacji ustawowej, co oznacza, że władze poszczególnych uczelni określają w tym zakresie termin samodzielnie, a zatem nie można na podstawie informacji z innych uczelni niż ta na której naukę podjął bezrobotny absolwent ustalać datę rozpoczęcia roku akademickiego. W tym względzie organy powinny uzyskać potwierdzenie od właściwej uczelni.

Dokonując oceny stanu faktycznego w oparciu o treść "informacji telefonicznej" organy administracji naruszyły przepisy prawa materialnego tj. art. 13 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji nie może również nie odnieść się do faktu, iż w obrocie prawnym pozostaje ostateczna decyzja Starosty z dnia (...) nr (...) orzekająca o utracie przez A. D. prawa do stypendium z dniem 12 października 2003 r. czyli po odbyciu stażu. W tym stanie faktycznym i prawnym rozstrzygnięcie organu wskazujące datę utraty statusu bezrobotnego przed datą utraty stypendium pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z treścią ostatecznej decyzji z dnia (...). Nie ulega bowiem wątpliwości, że zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu A. D. otrzymywał stypendium jako bezrobotny absolwent skierowany do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez powiatowy urząd pracy.

Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I instancji mając na względzie przedstawione wyżej uwagi i całokształt materiału dowodowego wyda stosowne rozstrzygnięcie.

W tym stanie rzeczy, Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c, art. 135 i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.