Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2630326

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 marca 2019 r.
II SA/Ke 583/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Armański.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg (...) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z naruszeniem prawa postanawia: odrzucić skargi (...).

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze, po rozpatrzeniu wniosku (...) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji Wójta Gminy (...) z naruszeniem prawa i odmowy stwierdzenia nieważności powyższej decyzji z uwagi na upływ 12 miesięcy od dnia jej doręczenia - utrzymało w mocy własną decyzję.

Skargę na ww. decyzję z dnia 16 lipca 2018 r. wnieśli (...).

Zarządzeniami z dnia 11 stycznia 2019 r. Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu wezwał każdego z ww. skarżących do usunięcia braków skarg poprzez:

- złożenie 8 odpisów skargi,

- uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skarg.

Wezwania do usunięcia powyższych braków zostały doręczone skarżącym w styczniu 2019 r. - najpóźniej w przypadku (...) (przesyłki uznano za doręczone w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a., z dniem 29 stycznia 2019 r.).

W wyznaczonym terminie żaden ze skarżących nie uiścił wpisu sądowego, ani nie nadesłał żądanych odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Natomiast niezłożenie odpisów skargi stanowi przesłankę do jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 tej ustawy, chodzi tu bowiem o nieuzupełnienie w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi, który uniemożliwia nadanie jej prawidłowego biegu.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.