Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158016

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 listopada 2011 r.
II SA/Ke 533/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.R. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010 postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z.R. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010.

Zarządzeniami z dnia 28 października 2011 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł oraz podpisania skargi, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 7 listopada 2011 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Z kolei art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi między innymi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie od doręczenia wezwania z dnia 28 października 2011 r., który upłynął z dniem 14 listopada 2011 r., skarżąca nie uiściła wymaganej kwoty wpisu ani nie podpisała skargi.

Mając na względzie powyższe, Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.