Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158014

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 21 września 2011 r.
II SA/Ke 521/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 21 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.N. i G.N. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 11 sierpnia 2011 r., doręczonymi w dniu 16 sierpnia 2011 r. M.N. i G.N. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W zakreślonym terminie żadne ze skarżących nie uiściło wpisu sądowego. Dlatego też na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.