Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749132

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 19 czerwca 2015 r.
II SA/Ke 514/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań postanawia: odrzucić skargę A. P.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 19 kwietnia 2011 r. w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia.

Decyzja organu II Instancji została doręczona w dniu 8 kwietnia 2015 r. pełnomocnikowi A.P. - adwokatowi (...). Przy doręczaniu rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach prawidłowo pouczyło stronę o przysługującym jej prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, za pośrednictwem organu, w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia.

Pełnomocnik A.P., wbrew treści pouczenia, nadał w urzędzie pocztowym w dniu 8 maja 2015 r. skargę na tę decyzję, bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Skarga wpłynęła do Sądu w dniu 13 maja 2015 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 13 maja 2015 r. skarga została przesłana na adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego w dniu 14 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 i 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Zasada pośredniego wnoszenia skarg do sądu administracyjnego oznacza, że skarżący, aby zainicjować i zachować właściwą drogę postępowania sądowoadministracyjnego powinien złożyć skargę do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem zaskarżenia. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (art. 54 § 2 p.p.s.a.).

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, postanowienie doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 8 kwietnia 2015 r. zawierało prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Tymczasem, pełnomocnik skarżącego, wbrew udzielonemu pouczeniu skierował skargę nie do organu, który wydał decyzję, czyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, lecz wprost do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego, przyjąć należy z uwagi na treść art. 54 § 1 p.p.s.a., że o zachowaniu terminu do jej złożenia, decyduje data nadania skargi przez sąd na adres właściwego organu administracji publicznej, za pośrednictwem którego winna być ona wniesiona. W rozpatrywanej sprawie skarga na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego została przekazana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach właściwemu organowi w dniu 14 maja 2015 r. Należy zatem stwierdzić, że nie został zachowany ustawowy termin do wniesienia skargi, który upływał w dniu 8 maja 2015 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc pod uwagę, że skarga została wniesiona do właściwego organu z uchybieniem ustawowego terminu, Sąd odrzucił ją na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.