II SA/Ke 512/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2469912

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2018 r. II SA/Ke 512/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A.S. z dnia 29 grudnia 2017 r. o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. S. na zawiadomienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 12 października 2017 r. ustanowiono dla A. S. na jej wniosek adwokata z urzędu w sprawie ze skargi wyżej wymienionej na zawiadomienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku dotyczącego dodatku mieszkaniowego.

Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach wyznaczyła w dniu 23 października 2017 r. pełnomocnikiem skarżącej adwokata M. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach postanowieniem z dnia 27 listopada 2017 r. odrzucił skargę A. S.

Skarżąca złożyła w dniu 29 grudnia 2017 r. kolejny formularz PPF wnosząc o przyznanie prawa pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Zgodnie z art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), zwanej dalej "p.p.s.a." przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy, przysługuje osobie fizycznej, która wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. W rozpatrywanej sprawie rozpoznawanie kolejnego wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym stało się zbędne, a postępowanie tej w sprawie umarza się, stosownie do treści art. 249a p.p.s.a. Kwestia ta została już bowiem rozstrzygnięta prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 12 października 2017 r., którym umorzono postępowanie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowiono dla A.S. adwokata z urzędu.

Jeszcze raz należy podkreślić, ze zgodnie z art. 239 § 1 pkt 1h p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących dodatków mieszkaniowych. Zatem skarga A. S. jest rozpoznawana przez sądy administracyjne bez pobierania od skarżącej jakichkolwiek opłat na wszystkich etapach postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również w ewentualnym postępowaniu kasacyjnym.

Natomiast adwokat M. S. wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w Kielcach w dniu 23 października 2017 r. pełnomocnikiem z urzędu A. S. pełni tę funkcję również na wszystkich etapach postępowania sądowoadministracyjnego, w tym również w ewentualnym postępowaniu kasacyjnym czy wznowieniowym.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w związku z art. 249a, art. 239 § 1 pkt 1h, art. 245 § 2, art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.