Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158013

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 17 listopada 2011 r.
II SA/Ke 504/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) znak: (...) Samorządowe Kolegium Odwoławczego utrzymało w mocy decyzję Starosty J. z dnia (...) znak: (...) odmawiającej T. W. nieodpłatnego przyznania własności części nieruchomości o powierzchni 0,3 ha z działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 516, położonej w obrębie Z., gmina M., do której przysługiwało prawo dożywotniego użytkowania J. C. w związku z przejęciem z urzędu na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę.

Skargę na decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosła T. W.

Zarządzeniem z dnia 5 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

W ustawowym terminie T. W. wniosła zażalenie na zarządzenie z dnia 5 sierpnia 2011 r.

Postanowieniem z dnia 13 października 2011 r., sygn. akt: II OZ 965/11 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ww. zażalenie.

Zarządzeniem z dnia 26 października 2011 r., doręczonym przy piśmie z dnia 27 października 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny ponownie wezwał skarżącą do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Przedmiotowe pismo zostało doręczone T. W. w dniu 2 listopada 2011 r.

W wyznaczonym terminie skarżąca nie uiściła wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Brak ten uniemożliwia bowiem nadanie sprawie biegu.

Mając na uwadze brak uiszczenia przez skarżącą wpisu sądowego w wyznaczonym terminie Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia - na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.