Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723905

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 lipca 2019 r.
II SA/Ke 440/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sędziowie WSA: Dorota Chobian (spr.), Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lipca 2019 r. sprawy ze skargi S. B. i M. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia granic pasa drogowego działki oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach postanowieniem z (...) r., znak: (...), po rozpatrzeniu zażalenia S. i Mirosława małżonków B. na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy B. z 28 lutego 2019 r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia granic pasa drogowego na działce o numerze ewidencyjnym 566 położonej w miejscowości (...), z którą graniczy działka nr (...) stanowiąca własność Sylwii i Mirosława małżonków B. i wobec której zaistniał spór z właścicielami działki nr ewid. 621, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 144 k.p.a., utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że Sylwia i Mirosław małżonkowie B. zażądali wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia granic pasa drogowego. Cytując treść art. 61a § 1 k.p.a. organ wskazał, że w niniejszej sprawie wystąpiła przyczyna uzasadniająca odmowę wszczęcia postępowania administracyjnego. Charakteryzując instytucję wznowienia znaków granicznych (art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn.: Dz. U. 2019.725,) organ odwoławczy podniósł, że wznowienie znaków granicznych przeprowadzają na zlecenie zainteresowanych osób (właścicieli) prowadzący działalność gospodarczą geodeci posiadający uprawnienia zawodowe. Czynności tych nie dokonuje się w toku postępowania administracyjnego - organ nie ma żadnych kompetencji do podejmowania działań w tym zakresie. Natomiast dokumentacja ze wznowienia znaków granicznych, na skutek zgłoszenia przez geodetę pracy geodezyjnej w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, po zbadaniu zgodności z materiałami udostępnionymi geodecie przy zgłaszaniu pracy, podlega przyjęciu do tego ośrodka przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków.

Reasumując Kolegium stwierdziło, że wznowienie granic ma charakter czynności technicznej dokonywanej na zlecenie, a więc i koszt zainteresowanych osób. Przeprowadzenia tej czynności nie dokonuje się w trybie administracyjnym, a w konsekwencji nie wydaje żadnego władczego rozstrzygnięcia, które mogłoby podlegać kontroli sądowoadministracyjnej. Wznowienie w powyższym trybie znaków granicznych (a nie granic działek) może nastąpić tylko przy braku sporu właścicieli sąsiednich nieruchomości co do pierwotnego położenia tych znaków i przy istnieniu dokumentów potwierdzających to położenie. Przesłanką wznowienia znaków granicznych jest zabezpieczenie przebiegu granicy działek, aby zapobiec przyszłym wątpliwościom i sporom co do jej przebiegu (wyrok NSA z 13 marca 2018 r. sygn. akt II OSK 871/17).

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, domagając się jego uchylenia oraz uchylenia postanowienia organu I instancji, wnieśli S. B. i M. B. Skarżący podnieśli, że to na organie spoczywa obowiązek dbania oraz likwidowania szkód powstałych po uszkodzeniach lub zniszczeniach znaków geodezyjnych i innych prawem chronionych zgodnie z art. 15 w związku z art. 38 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dodali, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, a zwłaszcza § 8 i 9 wyraźnie reguluje tryb postępowania ze wskazaniem na starostę.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane na skutek wniesienia przez skarżących zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia granic pasa drogowego. Z takim zaś wnioskiem wystąpili skarżący, domagając się w piśmie z 27 lutego 2019 r. na podstawie art. 61 § 1 k.p.a. w zw. z art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dalej przywoływanej w skrócie jako ustawa, wszczęcia i przeprowadzenia postępowania w sprawie wznowienia granic pasa drogowego, wnosząc, aby geodeta zlokalizował i ustalił położenie znaków poligonowych w obrębie 0008 Leśna Stara Wieś oraz odnalazł znaki graniczne i utrwalił je na nowo słupkami betonowymi z krzyżykiem, zgodnie z przeprowadzonym w latach 1967 - 1969 rozgraniczeniem. W dalszej części tego pisma powołali się na pismo innego organu, a mianowicie Starosty, z którego miałoby wynikać, że właściciele działki 621 zaprojektowali budynek niezgodnie z ewidencją gruntów.

Postanowienie Burmistrza oraz SKO w Kielcach dotyczą żądania wszczęcia postępowania na podstawie przepisów art. 39 ustawy. Prawidłowo organy uznały, że czynności, o których mowa w tych przepisach są dokonywane nie w toku postępowania administracyjnego, ale na zlecenie właścicieli sąsiadujących gruntów przez podmioty uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych. Tak więc czynności tych nie dokonuje się w trybie administracyjnym, co oznacza, że prawidłowo organ I instancji odmówił na podstawie art. 61a § 1 k.p.a. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia znaków granicznych.

W skardze jej autorzy, domagając się uchylenia zarówno zaskarżonego postanowienia jak i utrzymanego nim w mocy postanowienia Burmistrza, powołali się na przepisy art. 19 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 38 ustawy oraz § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 454), dalej rozporządzenia z 1999 r. Zauważyć jednak należy, że art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy zawiera jedynie delegację dla ministra do określenia w drodze rozporządzenia sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków, natomiast w art. 38 ustawy nałożono na właścicieli i inne osoby władające nieruchomościami obowiązek ochrony znaków granicznych. Żaden z tych przepisów nie daje podstawy do uznania, że ta ochrona ma nastąpić w trybie prowadzonego przez Burmistrza postępowania administracyjnego. Z kolei § 8 i § 9 rozporządzenia z 1999 r. nakładają na osobę wykonującą przegląd i konserwację znaków obowiązek powiadomienia starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu i przemieszczeniu znaków (§ 8) zaś na starostę obowiązek podjęcia czynności faktycznych. Również żaden z tych przepisów nie daje podstawy do wszczęcia przez organ I instancji, którym w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, postępowania administracyjnego zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku, a więc na podstawie art. 39 ustawy. Jak już bowiem wcześniej wskazano, przewidziane w tym przepisie czynności polegające na wznowieniu przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych, a także wyznaczenie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków następuje poza postępowaniem administracyjnym, w drodze czynności geodezyjnych wykonywanych na zlecenie uprawnionych podmiotów i na ich koszt.

Ponadto zauważyć należy, że zaskarżone postanowienie nie dotyczy wniosku o zlokalizowanie i utrwalenie położenia punktów poligonowych, w tej bowiem części Burmistrz pismem z 28 lutego 2019 r., a więc z tej samej daty co wydane przez ten organ postanowienie, wezwał skarżących do uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64a k.p.a.

Mając powyższe na uwadze skargę jako niezasadna należało oddalić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.