Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158008

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2011 r.
II SA/Ke 432/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.C. i Z.C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) Znak: (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 czerwca 2011 r. Z. i W.C. nadali w urzędzie pocztowym, za pośrednictwem organu, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kiecach na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że skarżący składali już wcześniej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na powyższą decyzję, która została oddalona wyrokiem z dnia 5 października 2007 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Ke 442/07.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona.

Jak wynika z akt sprawy II SA/Ke 442/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kiecach oddalił skargę Z.C. i W.C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 14 czerwca 2007 r. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 2 czerwca 2011 r. skarżący natomiast ponownie wnieśli skargę na tę samą decyzję domagając się jej uchylenia.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 4 p.p.s.a. odrzucił skargę, albowiem została ona już między tymi samymi stronami prawomocnie osądzona.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.