Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158007

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
II SA/Ke 432/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku W.C. i Z.C. o wykładnię uzasadnienia postanowienia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie z ich skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) Znak: (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanawia: oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 lipca 20011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę W.C. i Z.C. na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów.

W dniu 11 sierpnia 2011 r. Z. i W.C. złożyli do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach wniosek o interpretację i wyjaśnienie uzasadnienia powyższego postanowienia.

Skarżący wskazali, że niezrozumiałe dla nich pozostaje sformułowanie, że sprawa niniejsza została już prawomocnie osądzona. Wyjaśnili, że złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach z dnia (...), która to decyzja została uchylona wyrokiem WSA w Kielcach z dnia 16 listopada 2006 r. W wyniku ponownego rozpoznania ich odwołania organ II instancji wydał decyzję z dnia 14 czerwca 2007 r., która również została przez nich zaskarżona do Sądu, przy czym wyrok oddalający skargę zapadł w dniu 5 października 2007 r.

Skarżący wskazali, że nie dysponują sentencją i uzasadnieniem powyższego orzeczenia, jednakże uznali, obie decyzje z dnia (...) oraz z dnia 14 czerwca 2007 r. dotyczą tych samych stron i tego samego zagadnienia, czyli odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów w zakresie powierzchni i przebiegu granic.

W. C. i Z. C. zwrócili się o wyjaśnienie, czy wyrok WSA

w Kielcach z dnia 16 listopada 2006 r. stracił moc prawną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:

Wniosek jest niezasadny.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie natomiast do przepisu art. 166 p.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Zarówno w doktrynie jaki i w orzecznictwie utrwalone jest stanowisko, że w trybie wykładni nie rozstrzyga się o wszystkich wątpliwościach, jakie strona powzięła wobec treści wyroku, lecz muszą to być wątpliwości związane z niejasnym rozstrzygnięciem, zakresem powagi rzeczy osądzonej lub wykonalnością wyroku.

Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie występuje. Nie można przyjąć, iż treść wskazanego przez wnioskodawców fragmentu uzasadnienia postanowienia jest sformułowana w sposób zawiły i mogący nastręczać problemy interpretacyjne, wręcz przeciwnie Sąd w sposób jasny i jednoznaczny wyjaśnił, że skarga Z. i W. C. na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach z dnia 14 czerwca 2007 r. w przedmiocie zmiany w ewidencji gruntów i budynków została już oddalona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach w sprawie II SA/Ke 442/07, a więc została już między tymi samymi stronami osądzona.

Na marginesie jedynie podkreślić należy, że wyrokiem z 16 listopada 2006 r. sygn. akt II SA/Ke 1943/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na skutek rozpoznania skargi skarżących uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...), w wyniku czego została ona wyeliminowana z porządku prawnego, zaś organ II instancji zobligowany był ponownie rozpoznać sprawę skarżących. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy organ wydał decyzję z dnia 14 czerwca 2007 r., którą zaskarżyli do Sądu Z. i W. C. Skarga na to rozstrzygnięcie została oddalona wyrokiem WSA w Kielcach z dnia 5 października 2007 r. sygn. akt II SA/Ke 442/07 i ponowna kontrola tej samej decyzji nie jest już możliwa.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w sprawie nie zachodzi potrzeba wyjaśnienia treści uzasadnienia, w związku z czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 158 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.