Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1158005

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 29 lipca 2011 r.
II SA/Ke 418/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Zarządzeniami z dnia 29 czerwca 2011 r., M.Z. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł oraz do nadesłania 6 egzemplarzy jej odpisów, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenia te zostały wysłane skarżącemu na adres wskazany w skardze i doręczone w trybie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a. Przesyłka była dwukrotnie awizowana w dniach 5 i 13 lipca 2011 r.,

a zawiadomienia o tym umieszczono na drzwiach adresata. Zwrotne poświadczenie odbioru wróciło z adnotacją poczty "adresat nieobecny". W tej sytuacji, stosownie do art. 73 § 4 p.p.s.a. należało uznać, że doręczenie zostało dokonane w dniu 19 lipca 2011 r., a co za tym idzie termin do uiszczenia wpisu oraz nadesłania odpisów skargi upłynął w dniu 26 lipca 2011 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Z kolei w myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W zakreślonym terminie skarżący ani nie uiścił wpisu sądowego, ani też nie złożył odpisów skargi. Dlatego też skarga podlegała odrzuceniu, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.