Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001865

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
II SA/Ke 403/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018 r. sprawy ze skargi (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.