Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001866

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 5 lipca 2018 r.
II SA/Ke 389/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian (spr.).

Sędziowie WSA: Krzysztof Armański, Asesor Agnieszka Banach.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lipca 2018 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Kielce - Zachód w Kielcach delegowanej do Prokuratury Okręgowej w Kielcach - Wiesławy Klimontowicz sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.