Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549093

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 3 listopada 2014 r.
II SA/Ke 375/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Detka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. G. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2012 r. nr XVII/152/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju postanawia: odrzucić zażalenie A. G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 18 września 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 września 2014 r., doręczonym pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 października 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach odrzucił skargę kasacyjną A. G. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 19 grudnia 2013 r. odrzucającego skargę ww. na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2012 r. nr XVII/152/2012 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju.

Na powyższe postanowienie skarżący wniósł w dniu 13 października 2014 r. zażalenie, które zostało podpisane przez niego osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego.

W rozpoznawanej sprawie zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach odrzucające skargę kasacyjną zostało sporządzone osobiście przez A. G., a nie przez adwokata lub radcę prawnego. Należy podkreślić jednocześnie, że odpis postanowienia z dnia 18 września 2014 r. został doręczony pełnomocnikowi skarżącego.

Zatem wniesione zażalenie, jako niespełniające wymogów określonych w art. 194 § 4 p.p.s.a., jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 i art. 194 § 4 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.