Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880145

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 21 czerwca 2012 r.
II SA/Ke 337/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Kobylecka.

Sędziowie WSA: Dorota Chobian, Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi T.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.