Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067748

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
II SA/Ke 314/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), znak: (...) w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego postanawia: na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi połączyć do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Ke 313/15, II SA/Ke 314/15 i II SA/Ke 315/15 oraz prowadzić je pod sygnaturą II SA/Ke 313/15.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.