Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1525667

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 16 kwietnia 2014 r.
II SA/Ke 236/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Miziołek.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 kwietnia 2014 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) r. znak: (...) w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z (...), znak: (...), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. po rozpatrzeniu odwołania K. K., na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy B. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie:

1)

zasiłku rodzinnego wnioskowanego na dziecko P. K. w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.,

2)

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wnioskowanego na P. K. w okresie od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r.,

3)

dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 wnioskowanego na P. K.

W uzasadnieniu Kolegium wskazało, że wnioskiem z 2 września 2013 r. K. K. zwróciła się o przyznanie ww. świadczenia wraz z dodatkami.

W decyzji odmawiającej jego przyznania organ I instancji podniósł, że dochód miesięczny netto rodziny skarżącej w 2012 r. wyniósł 1603,51 zł, co w przeliczeniu na osobę stanowi 801,75 zł, a więc przekracza kryterium dochodowe o 262,75 zł co uniemożliwiło zastosowanie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W odwołaniu K. K. wskazała, że jest matką samotnie wychowującą dziecko, źródłem utrzymania jej rodziny jest renta rodzinna, którą otrzymała po zmarłym mężu, a która musi wystarczyć na opłacenie miesięcznych wydatków tj. rachunków za energię i kanalizację.

Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym Kolegium stwierdziło, że dochód rodziny skarżącej w 2012 r. wyniósł 19242,07 zł, co w przeliczeniu na miesięczny dochód rodziny stanowi kwotę 1603,51 zł, a w przeliczeniu na jednego członka rodziny - 801,75 zł. Jest więc wyższy od kryterium dochodowego w wysokości 539,00 zł uprawniającego stronę do świadczeń rodzinnych. Nie ma też zastosowania wyjątek z art. 5 ust. 3 ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach złożyła K. K.

Wskazała, że jest wdową samotnie wychowującą córkę, na którą pobiera rentę w wysokości 590 zł. Jest osobą głuchoniemą, po operacji tarczycy, ma wysokie ciśnienie. Dopłatę, którą otrzymuje raz w roku, przeznacza na "oddanie długów" za węgiel, który musi kupić na zimę.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zawartą w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu.

Zgodnie z art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, co oznacza, że w zakresie dokonywanej kontroli sąd zobowiązany jest zbadać, czy organy administracji w toku postępowania nie naruszyły przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób, który miał lub mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Sądowa kontrola legalności zaskarżonych orzeczeń administracyjnych sprawowana jest przy tym w granicach sprawy, a sąd nie jest związany zarzutami, wnioskami skargi, czy też powołaną w niej podstawą prawną (art. 134 § 1 p.p.s.a.).

Dokonując tak rozumianej oceny zaskarżonego rozstrzygnięcia, Wojewódzki Sąd Administracyjny nie dopatrzył się naruszeń prawa skutkujących koniecznością jego uchylenia lub stwierdzenia nieważności (art. 145 § 1 i 2 p.p.s.a.).

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania zostały określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Do świadczeń rodzinnych należy między innymi zasiłek rodzinny, który zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się (art. 4 ust. 2).

Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. Definicję pojęcia dochodu zawiera przepis art. 3 pkt 1a ustawy stanowiący, iż przez dochód należy rozumieć przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 2 ustawy dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny. Stosownie do art. 3 pkt 2a ustawy, dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy zauważyć należy, iż we wniosku z 2 września 2013 r. K. K. wskazała, że w skład jej rodziny wchodzą dwie osoby - sama skarżąca oraz córka - P. K. W roku poprzedzającym okres zasiłkowy, tj. 2012, skarżąca uzyskała dochód w kwocie 3.050,90 zł z tytułu gospodarstwa rolnego o pow. 1,2550 ha przeliczeniowych (oświadczenie skarżącej o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych) oraz w kwocie 17.033,16 zł, z czego pobrano 842,00 zł podatku należnego (zaświadczenie z urzędu skarbowego z dnia 28 sierpnia 2013 r.). Łącznie więc dochód rodziny Krystyny K. w 2012 r. wyniósł 19242,07 zł, co stanowi 1603,51 zł miesięcznie, a więc w przeliczeniu na jednego członka rodziny 801,75 zł. Kwota ta przekracza więc kryterium dochodowe w wysokości 539,00 zł, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W niniejszej sprawie przepis ten nie może mieć zastosowania, albowiem kwota przekroczenia kryterium dochodowego jest większa od kwoty najniższego zasiłku rodzinnego tj. 77 zł (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Podkreślenia także wymaga, że prawidłowo ustalony został w stanie sprawy dochód z gospodarstwa rolnego. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 8 ustawy, w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381). Za rok 2012 dochód ten określony został na 2.431 zł z 1 ha przeliczeniowego (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23 września 2013 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2012 r. - MP.2013.774).

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, iż Kolegium w sposób prawidłowy ustaliło dochód rodziny skarżącej w przeliczeniu na osobę, a w konsekwencji zasadnie odmówiło przyznania K. K. wnioskowanego świadczenia.

Za zasadną należy również uznać odmowę przyznania skarżącej dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, o jakich mowa w art. 8 ustawy. Przewidziane w tym przepisie dodatki do zasiłku rodzinnego przyznane być mogą wyłącznie w sytuacji, gdy na dziecko przyznany został zasiłek rodzinny, nie mają one bowiem samodzielnego charakteru (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I OSK 1261/07, dostępny na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając zatem na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.