Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897840

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 26 maja 2011 r.
II SA/Ke 226/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Pędziwilk-Moskal.

Sędziowie: NSA Teresa Kobylecka (spr.), WSA Beata Ziomek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 maja 2011 r. sprawy ze skargi T. G. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok 2007 oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.