Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 24 maja 2006 r.
II SA/Ke 208/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Kuza (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, w składzie następującym: Asesor WSA Jacek Kuza po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie nałożenia grzywny postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 10 kwietnia 2006 r., doręczonym w dniu 25 kwietnia 2006 r., J. S. został zobowiązany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w kwocie 100 zł. w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Ponieważ mimo upływu w dniu 2 kwietnia 2006 r. zakreślonego terminu, wpis nie został uiszczony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowił odrzucić skargę.