Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2067742

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
II SA/Ke 192/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie WSA: Renata Detka (spr.), Jacek Kuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. S., K. D., P. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy postanawia

I. z uwagi na brak zwrotnego poświadczenia odbioru zawiadomienia o terminie rozprawy przez uczestnika M. D. - rozprawę odroczyć na 13 maja 2015 r. godz. 12:30, o czym obecni uczestnicy postępowania zawiadomieni i pouczeni, że nie otrzymają odrębnych zawiadomień.

II. o terminie rozprawy zawiadomić Marka M. D, K. D., P. D. oraz Wojewódzkiego Komendanta Policji w K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.