Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 27 października 2008 r.
II SA/Ke 189/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Chobian.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, po rozpoznaniu w dniu 27 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata T. Ż. o przyznanie wynagrodzenia w sprawie ze skargi B. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku postanawia przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego) na rzecz adwokata T. Ż. kwotę 236,60 (dwieście dziewiętnaście, 60/100) złotych tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w tym kwotę 39,60 (trzydzieści dziewięć, 60/100) złotych VAT oraz 17 (siedemnaście) złotych tytułem wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Ustanowiony z urzędu, w związku z przyznanym B. P. prawem pomocy, adwokat T. Ż. w dniu 15 października 2008 r. złożył sporządzoną przez siebie opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jednocześnie złożył wniosek o przyznanie mu z tego tytułu wynagrodzenia wskazując, iż koszty te nie zostały uiszczone w żadnej części.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002. Nr 153, poz. 1270) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c w związku z pkt 2 lit. b oraz § 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), Sąd przyznał wynagrodzenie w przedmiotowej sprawie w kwocie 236,60 zł, na którą składa się: kwota 180 zł jako wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, VAT od tej kwoty wynoszący 39,60 zł oraz uiszczona opłata od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia.