II SA/Ke 18/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach - OpenLEX

II SA/Ke 18/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1749421

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2015 r. II SA/Ke 18/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach Dnia 24 czerwca 2015 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata A.P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o ustanowienie ulicy postanawia: przyznać od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach) na rzecz adwokat A. P. kwotę 221,40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy), w tym kwotę 41,40 zł (czterdzieści jeden złotych czterdzieści groszy) VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz 254,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery złote zero groszy) tytułem wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 II 2012 r. ustanowiono dla A.J. na jej wniosek adwokata z urzędu w sprawie ze skargi wyżej wymienionej na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o ustanowienie ulicy.

Na tej podstawie Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła w dniu 27.II.2012 r. pełnomocnikiem skarżącej adwokata A. P.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem z dnia 26.VII.2012 r. oddalił skargę A.J. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 28.IX.2012 r. wyznaczony adwokat z urzędu w złożył w imieniu A.J. skargę kasacyjną od wyżej wymienionego wyroku wraz z wnioskiem o zasądzenie kosztów pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego, udzielonej z urzędu, wraz z podatkiem VAT, za instancję odwoławczą, które nie zostały uiszczone ani w części ani w całości.

W dniu 25.VI.2014 r. adwokat A.P. wziął udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wnosząc o przyznanie wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikowi z urzędu i zwrot kosztów dojazdu.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25.VI.2014 r. oddalił skargę kasacyjną A. J. Sąd II instancji nie orzekł o wynagrodzeniu pełnomocnika z urzędu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej Według § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 tego rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a w związku z pkt 1 lit. c cytowanego rozporządzenia, stawka minimalna za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem wynosi 180 zł. Należną opłatę za te czynności Sąd podwyższa przy tym o stawkę podatku od towarów i usług (§ 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia). W przedmiotowej sprawie ustalono wynagrodzenie adwokata w kwocie 221,40 zł, w tym kwotę 41,40 zł VAT.

Jak wynika z kserokopii znajdujących się w aktach sprawy, adwokat z urzędu w celu wzięcia udziału w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 25.VI.2014 nabył bilety PKP na trasę Kraków Główny - Warszawa Centralna oraz Warszawa Centralna - Kraków Główny, za które zapłacił w sumie 254,00 zł. Kwota ta stanowi więc niezbędny, udokumentowany wydatek adwokata, należny mu wraz z wynagrodzeniem za udzielenie z urzędu pomocy prawnej.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. a cytowanego rozporządzenia postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.