Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
II SA/Ke 161/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Długońska (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Dnia 25 kwietnia 2008 r. Referendarz sądowy Małgorzata Długońska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi T. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych postanawia: I. ustanowić dla T. K. radcę prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych. II. oddalić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

T. K. złożył urzędowy formularz PPF, w którym wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody z dnia (...) w przedmiocie statusu bezrobotnego i zasiłku dla bezrobotnych.

Ze złożonego formularza wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną i dwójką małoletnich dzieci oraz mieszka w domu stanowiącym własność jego rodziców. Wnioskodawca pobiera zasiłek dla bezrobotnych w wysokości (...) zł netto, a jego żona wynagrodzenie za pracę w wysokości (...) zł, co daje miesięczny dochód netto wynoszący (...) miesięcznie. Skarżący nie wykazał żadnego majątku.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego przysługuje osobie, która wykaże że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Udowodnienie okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy należy do wnioskodawcy.

Uwzględniając sytuację majątkową i rodzinną skarżącego, w tym niski dochód na cztery osoby, brak majątku oraz konieczność utrzymania dwojga dzieci w wieku szkolnym, uznano, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a zatem jego wniosek zasługuje na uwzględnienie w części dotyczącej ustanowienia radcy prawnego z urzędu.

Natomiast wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest bezzasadny i podlega oddaleniu. Zgodnie bowiem z art. 239 pkt 1 lit. b ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach dotyczących statusu bezrobotnego zasiłków oraz innych należności przysługujących osobie bezrobotnej.

Wobec powyższego na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 w zw. z art. 239 pkt 1 lit.b, art. 245 i art. 246 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.